1918 m. birželio 7 d. | Į Chicagos lietuvius

Tautiečiai! Artinasi begalo linksma ir smagi valanda! Pasitaiko puiki proga parodyti musų dėkingas širdis tiems, kurie joms tiek daug gera darė ir žada padaryti, kurie iškėlė ir savo žvaigždėton vėliavon ryškiausias ruožais įrašė obalsį: „Už musų ir jusų teises ir liuosybę“. Mes turime parodyti, kad pilnai jiems pritariame ir pilnai apvertiname jų auką.

Spaudoje jau senai rašoma ir garsinama apie tai, kad liepos 4-ji diena šiuosmet yra skiriama kaipo Ištikimybės Diena — Loyalty Day. Toje dienoje įvairios Suvienytose Valstijose gyvenančios tautos rengiasi išreikšti savo lojalingumą, solidarumą ir dėkingumą šios šalies valdžiai ir visuomenei, už jos prakilnų darbą
ir pasišventimą už žmonijos reikalus ir idealus.

Tai bus labai svarbi ir didelė diena. Susikaups širdys ir jausmai įvairių tautų į vieną augštai iškeltą žibintuvą – bendron, galingon manifestacijon, kad parodžius šiai šaliai dėkingumą ir pagarbą už jos triusą žmonijos gerovei.

Lietuviai prie šitos tautų manifestacijos privalo visu uolumu rengties. Mes daug skolingi Dėdei Samui. Pas jį gavome prieglaudą bėgdami nuo žiaurios carato rankos ir priespaudų; mes turime buti dėkingi už tą užuojautą, kurią parodė šios šalies valdžia musų nukentėjusiems broliams, jų naudai skirdama Lietuvių Dieną, už nuolatinę šios šalies visuomenės pašelpą, teiktą musų tautai ir už pasižadėjimą inkunyti brangiausius musų troškimus ir viltis – duoti Laisvę ir Neprigulmingą Lietuvą!

Jei Chicagos lietuviai solidariai išeis manifestacijon, tai bus ženklas, kad jie yra ištikimi ir dėkingi šiai šaliai, parodys savo tikrą jausmą ir tuo pačiu tarpu pritrems galvą tam nelemtam gaivalui, kuris gyvu žodžiu ir spauda juodina musų tautą šios šalies akyse.

Tautiečiai! Artinasi begalo linksma ir smagi valanda! Pasitaiko puiki proga parodyti musų dėkingas širdis tiems, kurie joms tiek daug gera darė ir žada padaryti, kurie iškėlė ir savo žvaigždėton vėliavon ryškiausias ruožais įrašė obalsį: „Už musų ir jusų teises ir liuosybę“. Mes turime parodyti, kad pilnai jiems pritariame ir pilnai apvertiname jų auką. šita prakilnia mū­sų jausmų išraiška parodykime mūsų tautos didžiausiam prieteliui — prezidentui Wilsonui
mūsų dėkingumą ir iš­tikimybę!

Chicagos lietuviai! Ta proga čia-pat. Ruoškimės. Išjudinkime ir pritraukime mūsų
organizacijas, parapijas, draugijas, kliubus ir visus lietuvius.

Kas tik lietuvis, kam mielas ir brangus tas vardas, tautos reikalai – privalo dėties į bendrą darbą.

Ištikimybės Dienos reikalais yra šaukiamas visuotinas Chicagos lietuvių organizacijų, parapijų, draugijų, kuopų, kliubų valdybų arba jų ingaliotų atstovų susirinkimas birželio 13 dieną Dievo Apveizdos par. svet., 18-ta ir Union gat., 8 val. vak. Inicijativos imasi „Katalikų Vienybės“ (Chicagos miesto ir Illinois valstijos liet. katalikų draugijų sąjungos) birželio 4-ą dieną laikytame susirinkime išrinktoji komisija, susidėjusi su L. Vyčių Chicagos Apskričio komisija, kurios ingaliotos šį darbą pradėti.

Chicagos lietuvių visuotino susirinkimo šaukimo komisija:

A. Pocius, P. Baltutis, I. K. Sakalauskas, M. Zujus, J. Leščauskas.

Amerikos lietuvis John Joseph Straukas. JAV karys Pirmajame Pasauliniame kare. 1918 m.


Į Chicagos lietuvius (1918, birželio 7). Draugas (134), p. 1. [žiūrėta 2018.06.04]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-06-07-DRAUGAS-i5-8.pdf

1+