1918 m. birželio 20 d. | Martynas Yčas | Lietuvių komiteto rinkliava

Lietuvių komitetas yra sumanęs sudaryti po Lietuvos bažnyčias rinkliavą, kad sušelpus grįžtančius iš Rusijos suvargusius brolius, ypač likusius be tėvų našlaičius.

Lietuvių draugijos komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti

Nr. 2839

Vilniuje, Didžioji gatvė 30.

1918, birželio m. 20 d.

Jo sveikatai gerb. Skuodo klebonui kunigui P. Žadeikiui

Lietuvių komitetas yra sumanęs sudaryti po Lietuvos bažnyčias rinkliavą, kad sušelpus grįžtančius iš Rusijos suvargusius brolius, ypač likusius be tėvų našlaičius. Tam sumanymui maloniai pritarė Žemaičių ir Seinų vyskupai ir vyskupijos administratorius.
Šiuomi kreipiamės į gerbiamąjį kleboną, maloniai prašydami Tamstos sudaryti savo bažnyčioje rinkliavą (pinigais ir drabužiais) per dvi artimiausias ir patogiausias šventes, pirm pranešus apie tai parapijonams.

Pridedame čia komiteto kreipimąsi į visuomenę, kurį malonėkite paskaityti bažnyčioje iš sakyklos.

Surinktas aukas teikitės atsiųsti Lietuvių komitetui šiuo adresu: An den Litauischen Verein für Kriegshilfe, Wilna, Litauen, Grossestr. 30.

Tariame pagarbos žodį

Lietuvių komiteto pirmininkas M. Yčas

Anstpauda sekretorius P. Dogelis

P. S. Visos aukos bus paskelbtos laikraščiuose ir tam tikroje komiteto išleistoje apyskaitoje.

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti (nuot. https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_draugija_nukent%C4%97jusiems_d%C4%97l_karo_%C5%A1elpti )


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 351.

2+