1918 m. birželio 18 d. | Policijos įsakymas sulig susiaurinimo pirkliavimo gyvuliais

Uždrausta parduoti arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, neišsiėmus iš valdžios leidimo.

Pasiremiant Oberbefehlshaberio Ost paliepimais nuo 29 d. vasario mėn. 1916 m. (Paliepimų ir įsakymų laiškas Ob. Ost Nr. 12, skaitl. 87) apie teisių ribas Oberbefehlshaberiui Ost pavestųjų valdybų ir paliepimų nuo 16 d. sausio mėn. 1917 m. (Paliepimų ir įsakymų laiškas Ob. Ost Nr. 67, skaitl. 481) apie teisę išleisti policijinių įsakymų valdžios srityje sulig valdymo tvarkos nuo 7 d. birželio 1916 m. šiuo išleidžiama Lietuvos valdžios srityje šitas štai paliepimas:

§1
Uždrausta parduoti arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, neišsiėmus iš valdžios leidimo.

§2
Pardavimu skaitosi taipo jau, jei gyvulį ilgesniam laikui, negu 2 savaitėm paveda išlaikyti trečiam asmeniui, nors tas gyvulys ir nėra anam parduotas.

§3
Leidimą duoda Kreis- (Stadt-) hauptmannas, kurio sritin tas gyvulys priguli. Priklausomoji gyvulio vieta nesikeičia, kada gyvulys yra pavestas išlaikyti trečiam asmeniui.

Kreishauptmannas gali įgalioti Amtsvorsteherį išdavinėti tokiems leidimams visoje jo nuovadoje arba tiktai apribotame jo nuovados plote.

Leidimas parduoti gyvuliui reikia gauti rašytas; jame turi būti išvardytas pardavikas ir pirkikas, taipogi jų gyvenamoji vieta.
Nuolatų leidimų pirkliauti gyvuliais taipgi išduoda. Tokį leidimą tegali išduoti Krei- (stadt-) hauptmannas.

§4
Kas peržengs pirkliavimo uždraudimą (§§ 1 ir 2), tą baus kalėjimu ligi 6 mėnesių ir dar pinigų bausme ligi 6000 mrk, arba tiktai viena šitų bausmių.

Tą pačią bausmę užsitrauks ir tas, kuris pirks §1 minėtą gyvulį arba paims jį savo globon ilgesniam laikui negu 2 savaitėm, neturėdamas tam tikro valdžios leidimo.

Piniginė bausmė galima pakeisti į laisvės atėmimo bausmę vokiečių valdijos bausmaknygės nuostatatais §§ 28, 29.

Be to dar gali nuspręsti tuos gyvulius atimti. Jei gyvuliai jau papjauti, tai atima atskiras jų dalis.

Pasikėsinimas yra taipgi baustinas.

§5
Šitas įsakymas pradeda veikti į 2 savaiti po viešo jo paskelbimo. Nuo to laiko yra skaitomi išdilusiais visi anksčiau išleistieji įsakymai sulig apribojimo pirkliavimo gyvuliais, ypač paliepimas nuo gegužės m. 20 d. 1917 m. sulig profesionalio pirkliavimo gyvuliais.

Ob. Osto įsakymo nuo rugpjūčio 8 d. 1916 m. (Paliepimų ir įsakymų laiškas, skaitlinė 338) sulig vertimosi prekėmis per ribas šitas paliepimas nepaliečia.

Vilnius, birželio 18 d. 1918 m.

Der Chef der Militärverwaltung Litauen

von Hepne, Rittmeister.


Šaltinis: Policijos įsakymas. (1918, Birželio 22). Dabartis (75), p. 4. [žiūrėta 2018-06-06] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23848&seqNr=4

2+