1918 m. birželio 18 d. | Įvairios žinios: Punskas

Tai vienas pakraštinių grynai lietuviškų kampelių, nes gretimose parapijose iš pietų pusės jau maišosi lenkiškai kalbančių gyventojų. Kaip visur, kur tik lietuviai susiduria su lenkais, taip ir čia apšvietimas ir sodžiaus kultūra žemiau stovi, negu sąlygos leistų

Punskas (Suvalkų apskr.). Tai vienas pakraštinių grynai lietuviškų kampelių, nes gretimose parapijose iš pietų pusės jau maišosi lenkiškai kalbančių gyventojų. Kaip visur, kur tik lietuviai susiduria su lenkais, taip ir čia apšvietimas ir sodžiaus kultūra žemiau stovi, negu sąlygos leistų. Žmonėse maža tautinio susipratimo ir noro dėtis į draugijas; ūkininkauja daugiausia senoviškai „kaip tėvų tėvai gyveno“ ir mažu kas, kad ir prieš karą, stengėsi pagerinti ūkininko būvį ir manytis naujų ūkininkavimo būdų. Didokoje parapijoje gal kelintas dešimtas tik atsirasdavo. O parapija čionai ne visai bėdina. Žemė kad ir nepergeriausia, tai bet vidutinė: mažai žiūrima, maža duoda ir pelno; užtat duodasi gerai dirbti ir įdirbta visumet atmoka.

Prieš karą gyvavo čion „Žiburio“ draugija, vartotojų krautuvė, buvo besisteigę ir „Žagrės“ ūkio rateliai. Dabar visa iširę. Vartotojų draugija dingo, apie ūkio ratelius niekas ir negalvoja, tik „Žiburio“ skyrius atsipeikėjo ir padarė vieną susirinkimą.

Punsko parapijoje daug pasidarbavo kun.dek. M. Simonaitis, klebonauja čia jau arti 15 metų. Jam raginant ir rūpinantis buvo įsikūrę čia draugijos ir plėtėsi laikraščiai bei knygos. Tačiau ilgų metų darbas tamsokame kampelyje, gyvenimo kartybės ir galop karo audra, matyti, pakirto kiek jo energiją: nūnai kun.dekanas netaip jau rūpinasi visuomenės darbu, o daug dar dirvonų lieka šioje parapijoje. Betgi reikia tikėtis, kad atgijus Lietuvos valstybei, atgis ir mūsų gerb.klebono veiklumas,o visas šis kampelis sukrus šviestis ir spiestis kuopon, kad nebūtų paskutinis savo tėvynėje.

Dimijonas.

Punskas, 1918 m. (nuot. Wikipedia)

 


Šaltinis: Įvairios žinios (1918, Birželio 18). Lietuvos aidas 68 (116), p. 3. [žiūrėta 2018-06-08] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66478&seqNr=3

1+