1918 m. birželio 11 d. | Lietuviai protestuoja

Lietuvos Taryba pasiuntė telegramus Fransijos, Anglijos ir Italijos ministerijų pirmininkams, protestuodama prieš karinę Versalės sutartį, [pagal kurią siekiama] įkurti Lenkiją su priėjimu prie jūros.

Lietuvos Taryba pasiuntė telegramus Fransijos, Anglijos ir Italijos ministerijų pirmininkams, protestuodama prieš karinę Versalės sutartį, [pagal kurią siekiama] įkurti Lenkiją su priėjimu prie jūros. Lenkija negalinti būti naujai kuriama su priėjimu prie jūros, neatplėšiant nuo Lietuvos lietuviškų kraštų. Tokį pat protestą Lietuvos Taryba įteikė ir santarvės atstovui Berne.

Karinė santarvės tarnyba savo nusprendimu parūpinti Lenkijai kelią į jūrą parodo, kaip ji veidmainingai elgiasi su mažosiomis tautomis. Santarvė dabar ypač šilasi dėl Lenkijos, visai nepaisydama to, kas bus su Lietuva. Mat Lietuva pasauliui mažiau tėra žinoma. Apie Lenkiją gi visi žino. Todėl ir santarvė tikisi įgysianti daugiau prielankumo pasaulyje, besidarbuodama dėl Lenkijos. O Lietuva, santarvės dėlei, lai sau nugrimsta Lenkijon. Bet Lietuvos laimė, kad jos likimą lemti bus ne santarvės darbas. Vidurio valdijos jau yra nulėmusios, kad Lietuva nuo Lenkijos turi būti nepriklausoma, ir Lietuvai dėlto nebėra ko bijoti. Gi to jau niekas nebeatmainys.


Šaltinis: Lietuviai protestuoja. (1918, Birželio 13). Dabartis (71), p. 2. [žiūrėta 2018-05-30] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23852&seqNr=2

1+