1918 m. balandžio 5 d. | Įsakymas sulig malimo

Sulig šito įsakymo, tiktai tokie malūnai teturi teisę malti javus, kurie tam yra įgalioti kariuomenės apskričio valdžios raštu.

Pastaruoju laiku kiek kartų teko nurodyti į didžius malūnininkų prasižengimus prieš malimo įsakymus. Todėl tiems, kurie tatai privalo žinoti, dar sykį primename Suvalkų valdžios viršininko įsakymą nuo 1918 metų kovo mėnesio 24 dienos. Sulig šito įsakymo, tiktai tokie malūnai teturi teisę malti javus, kurie tam yra įgalioti kariuomenės apskričio valdžios raštu. Duonai iš javų reikia išmalti 96 % miltų. Todėl pikliavoti griežtai yra uždrausta. Ir namie girnomis malti uždrausta. Ligi 1917 metų balandžio 5 dienos visos girnos privalė būti atiduotos žandarijosna arba priklausomajam vaitui padėti. Tame pat įsakyme yra svarbių nustatymų ir sulig leidimo malti ir malimo knygos. Prasižengusius prieš šituos įstatymus baus ligi 1000 markių bausme arba atsakomu kalėjimu ir atėmimu.


Šaltinis: Įsakymas sulig malimo. (1918, Balandžio 9). Dabartis (43), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23855&seqNr=3

0