1918 m. balandžio 29 d. | Kazys Pakštas | Tautos fondo skyriams pranešimas

Tautos Fondas inveda naują būdą mė­nesinėms duoklėms rinkti. Mė­nesines duokles mokantieji dabar gaus mažas korteles ir markes (štampas). Kas kiek mokės, tai už tiek pinigų ir markių gaus.<…> Aukotojas, už kiekvieną auką markių gaudamas, žinos kiek jisai iš viso padarė Lietuvai aukų.

Nuo gegužės 1 d. Tautos Fondas inveda naują būdą mė­nesinėms duoklėms rinkti. Mė­nesines duokles mokantieji dabar gaus mažas korteles ir markes (štampas). Kas kiek mokės, tai už tiek pinigų ir markių gaus.

Markių yra atspauzdinta šiomis kainomis: po 25c, po 50c, po $1.00, po $2.00, ir $5.00. Kas kokią auką darys, už tiek ir markių gaus kortelėn įsilipdytį.

Aukotojas, už kiekvieną auką markių gaudamas, žinos kiek jisai iš viso padarė Lietuvai aukų.

Vėliau už sugrąžintas ir markėmis pripildytas korteles T. Fondo Centro valdyba iš­duos paliudijimus su didesnė­mis markėmis vertės $10.00, $15.00, $25.00, $50.Q0 ir $100.00;

Dabar visi Tautos Fondo skyriai privalo tiek kortelių pareikalauti, kiek turi mėnesines duokles mokančių narių, ir pranešti po kiek tie nariai kas mėnuo moka. Tada Centro sekretorius žinos, kiek kuriam skyriui reikia siųsti markių.

Kazys Pakštas,
T. F. sekretorius,
456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA.

Tautos Fondo Komisijai ir skyriams iš visų išlaidų nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d., 1918 m.

Sausio 8.—Centro raš­tinės užlaikymas… $ 101.51
Sausio 28.—Am. Liet. Tarybos suvažiavimo išlaidos … 12.00
Sausio 22.—Liet. Inf. Biurui Washingtone 157.22
Sausio 31.—Liet. Inf. Biurui Washingtone 1,204.50
Sausio 31.—P. V. Obieciunui už iždininko kauciją 25.00

Viso sausyje išleista $1,500.23

Vasario 6.—Am. Liet. Tarybos suvažiavimo išlaidos $ 108.16
Vasario 6.— “Garsui ” už spaudos darbus 27.45
Vasario 6.—Centro raktinės užlaikymas  103.40
Vasario 6.— Whitehead & Hoag Co. už ženklelius 150.00
Vasario 15.—Lituanijai (Šveicaruose) belaisviams gelbėti 6,000.00
Vasario 15.—Liet. Inf. Biurui Šveicaruose 2,000.00
Vasar. 15.—Whitehead & Hoag Co. už ženklelius 594.00

Viso vasaryj išleista $8,983.01

Kovo 16. — Liet. Inf. Biurui Washingtone $1,000.00
Kovo 16.—’Garsui’ už spaudos darbus 44.50
Kovo 16.—Centro rastinės užlaikymas 110.28
Kovo 16.—P. V. Obieciunui už iždininko kauciją 25.00
Kovo 16. — Am. Liet. Tarybos raštinės iš­laidos 41.99
Kovo 16. — Am. Liet. Tarybos narių kelionės išlaidos 35.26

Viso kovo mėnenyj išleista $1,257.03

Viso labo per sausį, vasarį ir kovą, 1918 m., išleista $11,740.27

Kazys Pakštas,
T. F . sekretorius,
456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Neprigulmybės fondo aukos lapas. 1918 m. gruodžio 29 d. KUB RSS, K. Pemkaus fondas, f. 2

Tautos Fondo aukos lapas. 1918 m. gruodis. KUB RSS, K. Pemkaus fondas, f. 2

Tautos Fondo aukos lapas. 1918 m. gruodžio 23 d. KUB RSS, K. Pemkaus fondas, f. 2


Šaltinis: Pakštas K. (1918, balandžio 29). Tautos Fondo skyriams pranešimas. Draugas (101), p. 2. [žiūrėta 2018.04.27]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-29-DRAUGAS-i5-8.pdf

0