1918 m. balandžio 27 d. | Pabaudimas dėl mėsos maišelio

Kovo mėnesio 20 dieną šių metų buvusis milicijos narys Chaime Usaras turėjo sargybą. Jis pamatė Felixą Vaškoje nešantis namon mėsos maišelį. Spėdamas, kad šitas gal varo uždraustą prekybą, jis jį sulaikė ir grūmojo nugabenti policijon.

Kovo mėnesio 20 dieną šių metų buvusis milicijos narys Chaime Usaras turėjo sargybą. Jis pamatė Felixą Vaškoje nešantis namon mėsos maišelį. Spėdamas, kad šitas gal varo uždraustą prekybą, jis jį sulaikė ir grūmojo nugabenti policijon. Pagaliaus bet pasakė, jeigu duosiąs penketą rublių, tada leisiąs jį ramiai sau eiti. Po kiek laiko, Vaškoje reikalavo atgal savo pinigų ir atgavo trejetą rublių. Gi likusiuosius pinigus Usaras teatidavė tiktai apie tai pranešus policijai. Dėl išvežimo Usarą teismas pasmerkė mėnesiui kalėjiman.

Priešingai karinės Lietuvos valdžios išleistam paliepimui nuo balandžio 23 dienos 1917 metų, mėsininkas Juozapas Kinioris be miesto viršininko leidimo buvo pasipjovęs 9 dienų senumo teliuką. Už tatai uždėjo jam 60 markių piniginės bausmės.

Chaim Lea Frank pardavimo įstaigoje Wall-gatvėje buvo pardavusi juodų siūlų špuolikėse. Kiekvienoje špuolėje tebuvo tiktai 40 yardų siūlų, o ne 200, kaip čia pažymėta buvo. Dėl apgaudinėjimo teismas jai uždėjo 30 rublių piniginės bausmės.


(nuot. https://catalog.archives.gov/id/17391004)


Šaltinis: Pabaudimas. (1918, Gegužės 2). Dabartis (53), p. 3. [žiūrėta 2018-04-20] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23838&seqNr=3

0