1918 m. balandžio 26 d. | Reklama: The Continental Clothing House

Šiuose kares laikuose parodyti savo patriotizma geriausia praktikiuoti ekonomija – tikroje ekonomija pasibaigia tai tikrame taupume. Žinomas dalykas kad nori nusipirkti Liberty bondsa jeigu taip dar nepadariai. Ateik pas Continental, o pamatysi kad gali tikrai sutaupyti pinigus.

Didžiausia šalyj miestyh Draubužių ir                   
               čerevykų Krautuvė

Atada Utarninko, Ketbergo, ir Subatos vakarais, ir nedėlios ryta.

The Continental Clothing House
(Kampas Milwaukee ir Ashland Avenue)

SUTAUPYK NUO $3 IKI $5 ANT JUSU LAISVES
PASKOLOS PIRKDAMAS PAS CONTINETAL

Šiuose kares laikuose parodyti savo patriotizma geriausia praktikiuoti
ekonomija – tikroje ekonomija pasibaigia tai tikrame taupume.
Žinomas dalykas kad nori nusipirkti Liberty bondsa jeigu taip
dar nepadariai. Ateik pas Continental, o pamatysi kad gali tikrai
sutaupyti pinigus. Čia gali pasirinkti puikų kraučių darbo drabužių
ypačiai pavasiriniai siutai ant kurių ant kurių mes gvarantuojame
sutaupinti Jums nuo $3 iki $5. Niekur kitur nerasite tokių puikių drabužių
už taip žema kaina. $20

Vėliausios mados mylitario styliaus su dirbėliais drabužiais ypačiai tinkanti del jaunų
vyrų. Del senesnių turime gražių paternų kurios ištikro atrodo aristokratiškai.
Puikiausios spalvos: Russet, rudos, mėlinos ir tamsiai žalios.

Hart, Schaffner & Marx

Nepaprastai gražiai padirbti pavasariniai siutai per Hart Schaffner ir Marx, Kuppenheimer, Society Brand, ir kitų žinomų gatavų drabužių išdirbėjų yra gaunami pas Continental nuo $15 iki $40.

DYKAI! – “WAR THRIFT ŠTAMPAI”
 SU KIEKVIENU $5 PIRKINIŲ

Mūsų Vaikučių Drabužių Skyriuje

Čionais yra karės pranešimas no Continental kurį kiekvieną patrijotišką motina Chicagoje pageidaus išgirsti: Continental nori pagelbėti kiekvienam vaikui, nežiūrint ant jo jaunumo kad jis „atliktų savo čia“. Taigi vietoje duoti vaikams kokia nors zabova žaisla Continental nutarė su pavelijimų Suvienytų Valstijų duoti War Thrift Stempa dykai kiekvienam kostumeriui, kuris pirks už $5 musų vaikų skyriuje. Gaukite dvi stempas, jeigu pirksite ką nors už $10, o tris su $15 pirkinių. Štai turėsite puikia pradžia savo Karės Taupumo Certifikate.

Per metus Continental buvo vieną iš didžiausių vaikų krautuvių visam mieste Kiekvienas dalykas, šėverykai, siutai, skrybelės, ir taip toliau yra augščiausios rųšies. Mes galime Tamstos vaiką aprėdyti už labai  maža daina ir tai dar sutaupysi sau pinigų. Visokio didžio: nuo 6 iki 18 metų. Atsiveskite savo vaikus pas Continental, jeigu nori jiems suteikti džiaugsmą? Tuo pačiu laiku sutaupinsi pinigus ir duosi pirma lekcija savo vaikui patrijotiškume.


Iškarpa iš „Draugo“, 1918 m. balandžio 26 d.


Šaltinis: Continental Clothing House (1918, balandžio 26). Draugas (99), p. 4. [žiūrėta 2018.04.25]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-26-DRAUGAS-i5-8.pdf

0