1918 m. balandžio 24 d. | Vis daugiau garsinamės

Jau ir dabar išleistieji veikalai apie Lietuvą svetimose kalbose – sudarytų neblogą knygynėlį. Darbas įsibėgėjo ir trumpoje ateityje kitatautis, norintis sužinoti nuodugmai, kas yra Lietuva, lietuviai ir ko jie nori – negalės skųsties, kad neturi šaltinių.

VIS DAUGIAU IR DAUGIAU GARSINAMĖS.

Skaičius leidinių svetimose kalbose apie Lietuvių nuolat vis auga. Leidžiame tris žurnalus: prancūzų ir vokiečių kalbomis Šveicarijoje, anglų kalba – Amerikoje. Be žurnalų leidžiame daugybė brošiūrų ir net storų knygų.

Štai nesenai gavome naują didelį ir svarbų  veikalą (pusketvirto šimto puslapių) kun. D-ro A. Viskanto “La Lithuanie Religiense”. Veikalą puošia daugybė labai tinkamų iliustracijų iš mūsų gyvenimo, kaip praeities, taip ir dabarties, paveikslai bažnyčių, šventų vietų, žymų Lietuvos veikėjų.

Veikalas p. Rivas’o prancūzų kalboje apie vokiečių nuveiktus negražius darbus Lietuvoje turės per 500 puslapių. Susidės iš 6-ių dalių, kurių dvi jau pasirodė.

Šiomis dienomis mus pasiekė antras numeris “Pro Lituania” šių 1918 metų. Randame jame straipsnius: įžanginį apie Liet. Brastos tarybas ir iškilusį jose Lietuvos klausimo. D-ro Scheffelto straipsnį “Les races en Lituanie”, paimtą iš “Das nene Lituanen”, 1918 m. No. 5. Pradžią rimtai apdirbto straipsnio “Lietuvos valstija ir Suvalkų gubernija” pabaigą ilgo ir gabiai parašyto straipsnio D-ro V. Bartuškos apie Amerikos lietuvius. Pabaigoj gi eina labai svarbus skyrius: faktai ir dokumentai.

Keletas labai naudingų ir svarbių veikalų anglų kalboje netrukus, kaip girdėjome, žadama išleisti čia Amerikoje.

Jau ir dabar išleistieji veikalai apie Lietuvą svetimose kalbose – sudarytų neblogą knygynėlį. Darbas įsibėgėjo ir trumpoje ateityje kitatautis, norintis sužinoti nuodugmai, kas yra Lietuva, lietuviai ir ko jie nori – negalės skųsties, kad neturi šaltinių. Šaltiniai baigiami tiekti. Tik tegul semia, kas nori.

O visa tai pasidarė Amerikos lietuvių darbininkų pinigais, jų aukomis. Lietuva per amžius bus dėkinga už tas aukas. Aukotojai gi lai sužino, kad jų  aukos nenuėjo ant niek, bet tapo sunaudotos kuogeriausiai.

Viskontas A. La Lithuanie Religieuse. 1918 m. KTU


Šaltinis: VIS DAUGIAU IR DAUGIAU GARSINAMĖS (1918, balandžio 24). Draugas (97), p. 2. [žiūrėta 2018.04.23]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-24-DRAUGAS-i5-8.pdf

0