1918 m. balandžio 24 d. | Lietuviai Amerikoje: Įvairios žinios

Neprošali bus paminėti, kad nuo gegužės 1 d. Detroitas bus “sausas”, nes valdžia uždarys visus girtybės urvus. Visi geros valios lietuviai tos dienos labai laukia, bet yra ir tokių kurie negali įsivaizdinti kaip galima bus gyventi be to “skanaus skystymėlio”. Atsiranda net tokių juokdarių, kurie iš baimės miesto “sausumo” paskubėdami “runyja” į kitus miestus, kad išvengus “divorso” su numylėtu savo saliunčiku. Žinoma, tokių yra mažai.

Vyčiai.

Tarpe vietinio jaunimo vyčių, delei nekurių priežasčių (svarbiausia delei to, kad daug jaunikaičių paimta kariuomenėn) paskutiniu laiku judėjimas kiek sumažėjo. Nors veikiama ir dabar, bet ne taip energiškai kaip pereitais metais. Tą patėmyję kuopos vadai sumanė susirinkimus kiek paįvairinti. Taigi laikytame susirinkime balandžio 15 d., nutarė susirinkimus laikyti tokioje tvarkoje: pirmoje kiekvieno mėnesio seredoje svarstyti išimtinai tik kuopos reikalus. Antroje – vieną valandą pašvęsti dainoms, deklamacijoms, muzikai, skaitymui ir diskusijoms, o kitą valandą lietuviškiems žaislams ir šokiams. Trečią seredą išimtinai pašvęsti lavinimuisi lietuvių kalbos, skaitymui, rašymui ir mokinimuisi lietuvių istorijos. Ketvirtą seredą praleisti panašiai kaip ir antrąją.

Tikimasi, kad tas įneš į kuopą daug gyvumo. Pageidaujama yra, kad vietinis jaunimas spiestųsi į vietinę vyčių kuopą, nes tenai kiekvienas doras jaunikaitis bei mergaitė galės linksmai laiką praleisti ir daug ko gero pasimokyti.

Subatoje, balandžio 27 d., I. L. A. svetainėje turės vakarą su programu, laike kurio kalbės gerb. Al. M. Račkus iš Chicagos.

Kiti įvairumai.

Įįmet Detroite S. L. R. K. Am. atsibus Seimas. Prie to nepaprasto nuotikio vietinė 171 kp. uoliai ruošiasi, nes norima, kad seimas atsibutų kuo iškilmingiausiai. Jau paimta puikiausia vidurmiestyje seimo posėdžių laikymui ir vakarams St. Andrews Hall.

Pirmoje dienoje seimo, vietinėje lietuvių bažnyčioje iškilmingas pamaldas atlaikys Jo Malonybė vyskupas Folly. Taip pat pirmą seimo vakarą vyčių choras statys scenoje veikalą: “Į Tėvynę” (žodžiai L. Šilelio, muzika A. Aleksandravičiaus). Taip pat yra rengiama delegatams ir svečiams vakarienė su programu. Kitos smulkmenos bus paskelbta vėliau.

Neprošali bus paminėti, kad nuo gegužės 1 d. Detroitas bus “sausas”, nes valdžia uždarys visus girtybės urvus. Visi geros valios lietuviai tos dienos labai laukia, bet yra ir tokių kurie negali įsivaizdinti kaip galima bus gyventi be to “skanaus skystymėlio”. Atsiranda net tokių juokdarių, kurie iš baimės miesto “sausumo” paskubėdami “runyja” į kitus miestus, kad išvengus “divorso” su numylėtu savo saliunčiku. Žinoma, tokių yra mažai.

Abelnai imant, Detroito lietuviai atsižymi svetingumu, duosnumu ir geraširdingumu.

Žiema.

Detroitas. 1915 m. The Woodward Spine


Šaltinis: Lietuviai Amerikoje (1918, balandžio 24). Draugas (97), p. 3. [žiūrėta 2018.04.23]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-24-DRAUGAS-i5-8.pdf

0