1918 m. balandžio 23 d. | Mokinkies Angliškai Namie!

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias budas išmokti visą anglų kalbą. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinus netik gali, bet turi viską atminti.

PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS

Pataisome visas užduotis

30 Lekcijų   BUVO $10.00   Dabar $2.00

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias budas išmokti visą anglų kalbą. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinus netik gali, bet turi viską atminti. Jos perstato atmintį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijų, koliai visko neišmokėta. Ištarimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipogi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 20 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių – visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys išdirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų ir siunčia į mokyklą del pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduočių del pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:

Gerbiamieji:- … Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jusų atsakantį mokinimą ir populeriškas lekcijas jusu metodus. Jusų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipogi, ačiu ir už konsultaciją (patarimus). Jusų metodų kursas yra ganėtinai pigus… Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown. Pa. July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užganėdinti – busi užganėdintas ir tamista, mokėdamas dabar tik $2.00  už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus-dabar. Vėliaus gali būti per vėlu. Atmink, mes siųsime tik 500 šių kursų po $2.00  vien tik del išplatinimo savo puikios metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas, siųsk $2 šiandien. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi progą gauti jį už $2.15 su markėmis. Naudokies šia proga dabar. Ir prigelbėk mums išplatinti musų praktišką metodą. Prisirašyk šiandien.Kurie gyvenate netoli ateikite ypatiškai.

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL. – (Pirmiau buvo: Americas school og Languages”.

2103 No. Halsted St. Chicago, ILI.

Iškarpa iš „Draugo“, 1918 m. balandžio 23 d.


Šaltinis: Mokinkies Angliškai Namie! (1918, balandžio 23). Draugas (96), p. 4. [žiūrėta 2018.04.23]. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_196644_4

0