1918 m. balandžio 22 d. | Vokiečiai turi eiti šalin iš Lietuvos

„Pripažinimas Lietuvos kaipo neprigulmingosios valstybės taikos kongrese Europoje paliuosuos Vokietiją nuo visokios atsakomybės buti Lietuvos globėja“ pažymėjo Lietuvos Tautinė taryba vakar priimtose savo rezoliucijose. „ Vokiečių nesimaišymas į mūsų darbą Lietuvos atstatyme labjaus pageidaujamas, kaip bilie kokie jų patarimai, paeinantieji iš Postdamo“.

VOKIEČIAI TURI EITI ŠALIN IŠ LIETUVOS.

To reikalauja visa lietuvių tauta.

Washington, bal. 21.

„Pripažinimas Lietuvos kaipo neprigulmingosios valstybės taikos kongrese Europoje paliuosuos Vokietiją nuo visokios atsakomybės buti Lietuvos globėja“ pažymėjo Lietuvos Tautinė taryba vakar priimtose savo rezoliucijose. „ Vokiečių nesimaišymas į mūsų darbą Lietuvos atstatyme labjaus pageidaujamas, kaip bilie kokie jų patarimai, paeinantieji iš Postdamo“.

„Sąlygos, sulig kurių Vokietija pripažįsta Lietuvai neprigulmybę, ir kurios gavo pradžią von Herlingo atsakyme Lietuvių Tautos Tarybai, Amerikos lietuvių sutikta labai šaltai. Jei tos vokiškos sąlygos dar nepagimdė protestų mūsų tėvynėje, tai įvyko todėl, kad jos su kairiąja ranka pasiūlytos, gi tuo tarpu su dešine ranka pagrumota akstinuota lazda.“

„Dalinanties karės sunkenybėmis Vokietija galvoja užkrauti ant Lietuvos kontribuciją iš trijų daiktų: pinigų, amunicijos ir žmonių. Pinigų mes neturime, nes Vokietija juos iš mūsų jau paėmė; amunicijos mes negalime pristatyti Vokietijai, kadangi tam tikslui nėra reikalingų pinigų. Kanclieris tai visa labai gerai žino. Tatai jisai gali reikalauti tiktai žmonių. Žmonės, katrie patys pasiskelbė demokratais, turėtų stoti į autokratijos eiles? Tai būtų beprotybė! Lietuva nekuomet su tuo nesutiktų“.

Vašingtonas, 1918 m.


Šaltinis: Vokiečiai turi eiti lauk iš Lietuvos (1918, balandžio 22). Draugas (95), p. 1. [žiūrėta 2018.04.21]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_196643_1&mc=

0