1918 m. balandžio 22 d. | Drauge, dengi savo bailumą

Brangus Lietuvy! Klausiu tavęs, ar turi tėvus, ar turi brolelių ir seselių. Nesakyk, kad neturi: aš žinau, kad turi: neesi iškritęs iš mėnulio. Pamislykime, broliai lietuviai: ne vieno musų tėveliai, ne vieno musų broleliai ir seselės rangosi po krumus, arba gal pagal kelio kur grabėje, nevalgę, nudraskyti vokiečių.

Geras atsakymas.

Neseniai iš vieno savo draugo iš Seattle, Wash. esu gavęs štai kokį laiškelį:

„Mielas drauge:-

Buvai mano draugas, dabar neesi mano draugas, delto, kad eini žmonių žudyt. Jau senai mačiau jus, ale daugiau ir nenoriu matyt. Paskutinį kartą su jumis kalbu: mano adresas prapuolė del jusų“.

Atsakau viešai per laikraštį:

Brangus Lietuvy! Klausiu tavęs, ar turi tėvus, ar turi brolelių ir seselių. Nesakyk, kad neturi: aš žinau, kad turi: neesi iškritęs iš mėnulio. Pamislykime, broliai lietuviai: ne vieno musų tėveliai, ne vieno musų broleliai ir seselės rangosi po krumus, arba gal pagal kelio kur grabėje, nevalgę, nudraskyti vokiečių. Gal kitas jau šaukia pagalbos: broliai lietuviai, gelbėkite mus nuo nuo mirties ir nuo vokiečių jungo. Nebepakeliame jau jų plėšimų, žudymų, musų mergaičių gėdinimo.

Skaudi vokiečių kumštis…

Argi nereikia, kad mes, lietuviai kareiviai, prisidėtume prie kitų tautų kareivių ir apsuptume vokietį geležiniu lenziugu iš visų pusių ir surištume, ir pareikalautume iš jo atskaitos iš visų jo bjaurių darbų.

Tu, drauge nori gražiai kalbėti, bet savo žodžiais, tu tik pridengi savo bailumą. Tu drebi už savo kailį. Tu bijai pasišventimo del labo žmonijos. Už tat Tau ateityje laisva žmonija suras vietą užpečkyje, kur visiems šeškams bus vietos.

Pot. A. M. Laucius, Co. B. 35th Inf. U. S. Army, Nogales, Arizona.

Amerikos lietuvis John Joseph Straukas. JAV karys Pirmajame Pasauliniame kare. 1918 m.

 Amerikos lietuvis Stephen Shvagzdis. JAV kariuomenės savanoris, 1918 m.

Amerikos lietuvis Joseph Stonkus. JAV karys Pirmajame Pasauliniame kare. 1915 m.


Šaltinis: Geras atsakymas (1918, balandžio 22). Draugas (95), p. 2. [žiūrėta 2018.04.21]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_196643_2

0