1918 m. balandžio 20 d. | Geriau mokėti karo paskolų lapais

Didesniu noru bus priimama karo paskola negu pinigai parduodant visa tai, kas bus galima atiduoti gyventojams

Parduodant ir licituojant ( parduoti iš varžytinių – LT1918) kariuomenės laivyno daiktus, už juos geriau bus mokėti karo paskolų lapais. Pirkliai, kurie užmoka karo paskolos lapais, turės pirmenybės, pirkdami ta pačia kaina. Didesniu noru bus priimama karo paskola negu pinigai parduodant visa tai, kas bus galima atiduoti gyventojams: taigi ypačiai arkliai vežimai ir pakinktai, kelionės įrankiai; lokomatyvai, automobiliai su įtaisais; pašaras ir kiti daiktai, ūkio mašinos ir padargai; fabrikos įtaisai su reikiamomis mašinomis, geležis, plienas ir kiti metalai, medis ir statymui medžiaga; audiniai ir žalioji medžiaga visokios rūšies. Karo paskola bus skaitoma nominaline kaina ir priimama priskaičius pridedamąją pirkimo kainą. Kaipo karo paskola ta prasme eina visi 5 % valstybės paskolų lapai be skirtumo ir nuo 6-sios paskolos išduodami 4 1 /2 iždo lapai.

Taigi, jeigu tu nori patogiau pirkti, tad  – tesirašie karo paskolai.


Teminę rubriką #Lietuvių verslumas pristato projekto rėmėjas Maxima LT. Šioje rubrikoje supažindinama su versliomis Lietuvos asmenybėmis ir procesais apibrėžusiais Lietuvos ūkio padėtį ir pokyčius.


Karo paskola. (1918, Balandžio 20). Lietuvos aidas 47 (95), p. 4. [žiūrėta 2018-04-11]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66487&seqNr=4

0