1918 m. balandžio 19 d. | Kontrabandos audeklai pilvaraiščiui

Balandžio 19 d. Lososnos stotyje iš traukinio, kuris atbėgo iš Balstogės, išlipo pirklys Faivelis Marancas ir darbininkas Šermachovskis. Juodu važiuojamus ženklelius turėjo iki Gardino. Šitas dalykas ir be to dar tai, kad juodu gabenosi labai didžių ryšulių, labai puolė į akį traukinio kontrolieriui. Todėl jisai juodu nugabeno apskričio įstaigon. Tenai išėjo aikštėn, jog jo spėjimas buvo neklaidingas. Ryšuliuose juodu gabenosi daugybę senų drabužių, o apie kūną juodu buvo apsivynioję po geresnį audeklą 20 meterių ilgio. Taikos teisme paaiškėjo, jog Marancas buvo kontrabandininkas, o Šermachovskis tiktai jo padėjėjas. Marancas Gardinan buvo atgabenęs kontrabandos viso labo 140 aršinų audeklų. Už prasižengimą prieš vyr. rytų vado įsakymą nuo rugp. 8 d. 1916 jam uždėjo pinigų bausmės 50 markių, arba negalint jų užsimokėti, 10 dienų kalėjimo. Šermachovskiui už padėjimą uždėjo 25 markes bausmės arba 5 dienas kalėti. Audeklus iš juodviejų atėmė.

 


Šaltinis: Kontrabandos audeklai pilvaraiščiui. (1918 m. gegužės 30 d.). Dabartis (65), p. 3. [žiūrėta 2018-04-20] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23832&seqNr=3

0