1918 m. balandžio 13 d. | 1918 metų pavasario avių kirpimas

Įsakau pavasaryje 1918 metų Lietuvos valdybos srities šiaurinėje dalyje kirpti visas avis. Visa nukirpta vilna reikia atiduoti po 2 marki už vokišką svarą nevalytų vilnių.

Karinės Lietuvos valdžios viršininkas išleido šitokį štai įsakymą:

Įsakau pavasaryje 1918 metų Lietuvos valdybos srities šiaurinėje dalyje kirpti visas avis. Visa nukirpta vilna reikia atiduoti po 2 marki už vokišką svarą nevalytų vilnių. Kas dar reikia paboti, tatai nustatyts apskričio arba miesto viršininkas, kuris ėrams kirpti gali nustatyti kitą laiką. Kas šito įsakymo ir kitų čia priklausomųjų apskričio arba miesto viršininko nustatymų nepildys, bent mėgins jų apsilenkti, tą baus kalėjimu ligi 3 mėnesių arba pinigų bausme ligi 5000 markių, arba abiem pabaudom podraugei. Kas negalės užsimokėti pabaudos pinigų, sulig §§ 28, 29 vokiečių bausmės įstatymų knygos, turės užtatai atkalėti. Nekirptąsias avis ir nepristatomąją vilną atims be jokio užmokesnio. Kurie avių savininkai pavasaryje bus pristatę visą vilną, kaip reikia, rudens vilną galės palaikyti sau.


Šaltinis: 1918 metų pavasario avių kirpimas. (1918, Balandžio 13). Dabartis (45), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25]. Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23866&seqNr=3

0