1917 m. spalio 12 d. | Nurodymas vilniečiams atiduoti žalvarines durų rankenas ir kitus daiktus

Paskelbimas.

Lig spalio m. 22 d. 1917, nuo 8-1 pirmpiet, arba 4-8 popiet turi būti atiduota visos namuose esamos mesinginės [žalvarinės] durų rankenos bei langų apkaustai, taipgi visos kitokios mesinginės rankinės bei prie rodomųjų langų esamos mesinginės kartys.

Už atidavimą atsako namų savininkai bei užveizdėtojai arba, jeigu namų savininko nėra Vilniuje, jo įgaliotasis namų valdytojas; tie daiktai reikia nugabenti miesto viršininko metalų renkamon vieton, Dominikonų gatvėje Nr 3, kambarys 90.

Lig viršuje pasakytos dienos privato būti atiduoti daiktai iš visų namų štai kurių gatvių:

Antokolstraße, Arsenalstraße, Uferstraße, I. ir II. Jakobstraße, Kastanienstraße, Krähenstraße, Gymnasiumstraße, Oscheschkestraße, Königstraße, Botanische straße, Gouverneurstraße, Reitbahnstraße, I. ir II. Sandstraße.

Tikru laiku atiduodant daiktus, bus užmokama tuojau. Viršuje minėtoje vietoje galima nusipirkti ir kitų durų rankinių. Kurie namų savininkai arba valdytojai nepaklausys laiku šito įsakymo, arba neatiduos visus aukščiau minėtus jų namuose esamus mesinginius daiktus, tie užsitrauks bausmę.

Neatidavus tikru laiku arba nuslėpus mesinginių daiktų, jie bus atimti be užmokesnio.

Militärkreisamt Wilna-Stadt.

Der Stadthauptmann

Pauly

Vilnius, 1918 m. (nuot.https://www.miestai.net)

 

Šaltinis: laikraštis „Dabartis“, Valdiški paskelbimai ir karo pranešimai, 1917 m. spalio 18 d., Nr. 85, p. 1 .

0