1917 m. lapkritis | Rašykimės Prie Lietuvos Žemės Banko

Ištrauka iš straipsnio (nuoroda į visą straipsnį žemiau):
Dabar aš kreipiuos į Amerikos lietuvius, ypač į tuos, kurie dar prie mūsų Banko nepriguli.
Mieli Broliai Lietuviai ir Sesės Lietuvės ir Lietuvaitės!
Kurie laikote pinigus bankuose ant mažo nuošimčio, arba, kas da blogiau, laikote juos kur namiejie ar nešiojatės Kišeniuose, antyje, pančiakose, kol kas prisitaikęs nepavagia, aš jums sakau: likimas mus visus kviečia prie politiško gyvenimo; taigi darykime ir mes taip, kaip kiti daro.

Kiti fabrikus, namus, krautuves, bankus steigia sudėtinai; taip steigkime ir mes savo naująsias institucijas! Nejaugi mes ir liuosoje Lietuvoj norėsime amžiais būti tik praščiokais-darbininkais, o business’us pavesime kitiems?
Mes uždedame dabar ant visos Lietuvos Žemės Banką ir pareiga kiekvieno lietuvio yra prie to Banko prigulėti, jei nedaugiau, tai nors vienu-dviem šėrais. Kur vienybė, ten stiprybė!

Amerikos lietuviai: jūs kartais, ieškodami laimikio, imate šėrus visokiose pažvelgtinose kompanijose, imkite šėrus savo institucijose. Čia nėra nieko pasalo ir nieko slapto. Tikras dalykas ir tikras laimkis. Čia savi žmonės su prakilniausiais norais trokšta pakelti tautą, nori mūsų žmonės suorganizuoti, palavinti ir sykiu tkšta gero uždarbio ir pelno saviesiems.
Taigi aš dar sykį kreipiuosi į jus, Amerikos lietuviai: jei norite padaryti savo tautai labą, jei

norite gerai savo pinigus įvestyti, juos padvigubinti, patrigubinti, nepražiopsokite šitos progos, rašykitės į Lietuvos Žemės Banką.
Vienas šėras kaštuoja 50 dolarių.

Image may contain: text

Šaltinis: mėnesinis laikraštis “Lietuvos atstatymas”, 1917 m., Nr. 1 (lapkritis), p. 5.
Straipsnis: http://www.epaveldas.lt/_1  http://www.epaveldas.lt/_2

0