1917 m. lapkričio 20 d. | Lietuviai užsienyje

[…]
Anglijoje gyvena apie 18 tūkstančių lietuvių. Glazge yra dvejetas lietuvių katalikų parapijų ir trejetas lietuvių leidžiamų laikraščių. Londono lietuvių būrelis skaito apie 2 tūkstančius ypatų.
Fransijoje gyvena lietuvių publicistų, dailininkų ir studentų, kurie jau ilgus metus yra centras tautiškosios lietuvių propagandos. Karo laike lietuviškasis informacijos biuras išsikėlė Šveicijon. Dabar jis iš tenai (bendrai su vyriausios lietuvių tautos tarybos delegatais Berne) stengiasi atkreipti viso pasaulio atydą į Lietuvą. Pagaliaus Šveicijoje yra dar šelpiamasis lietuvių komitetas „Lithuania“. Šitos organizacijos išleidžia 4 laikraščius ne lietuvių kalbą: „Pro Lithuania“ fransų kalboje (Lozanoje). „Pro Lithuania“ anglų kalboje (Lozanoje). „Litauen“ vokiečių kalboje (Berne) ir „For Plea Lithuania“ (Filadelfijoje).

Šveicijon. Visur kalbėjo prieš Rusiją ir nutarė „reikalauti Lietuvos valstijos atstatymo“. Pavergtųjų Rusijos tautų kongrese Lozanoje, kur šalia Šveicijos lietuvių dalyvavo ir trejetas lietuvių atstovų iš užimtojo krašto, priėmė maždaug tokio pat turinio rezoliuciją. Karo laike Stokholme taipo jau susirinko lietuvių atstovų. Šitie sudarė švedų-lietuvių draugiją, kurios narių tarpe randasi žymių Švedijos piliečių. Šitie viešume ir švedų spaudoje darbuojasi už Lietuvos paliuosavimą. Stokholme lietuviai įstojo ir Rusijos svetimtaučių sąjungon ir bendrai su kitomis tautomis siuntė žinomąją telegramą Vilsonui. Toje telegramoje buvo nurodyta, kaip Rusija išplėšė lietuvių teises ir pavergė visą tautą.
Šitas nurodymas į lietuvių organizacijas ir jų veikimą labai svarbus, nes iš to matome, kad lietuviai turi gerų įstaigų informuoti visam pasauliui. Sprendžiant ką apie lietuvius, negerai laikytis vien tiktai lietuvių atstovų, bet reikia paklausyt ir užsienio lietuvių nuomonės, nors po Lietuvos Tarybos įsteigimo jai ir prigulėtų visa vadovybė. Dabar, kada pradeda busti tėvynė, ji nepriguli nuo užsienyje veikiančių atstovų. Žinias apie lietuvių tautą ir jos siekius pasauliui dabar jau skelbs patsai Vilnius, o ne Lozanos ar Čikagos miestas.
Iš Berlyne leidžiamojo laikraščio „Das neue Litauen“

Šaltinis: Laikraštis „Dabartis“, 1917 m. lapkričio mėn. 20 d., Nr. 99, p. 3.
Visas straipsnis: http://www.epaveldas.lt/

0