1917 m. lapkričio 15 d. | Voroneže (Rusija) prasideda lietuvių partijų atstovų suvažiavimas

1917 m. lapkričio 15–18 d. Voroneže įvyko trijų iniciatorių (Jono Jablonskio, Prano Mašioto ir Kazio Griniaus) sukviestas partijų atstovų suvažiavimas. Jis įsteigė Lietuvių vyriausiąją tarybą Rusijoje. Politinės partijos į ją delegavo dvylika atstovų: kunigą Julijoną Jasienskį, Martyną Yčą, Joną Kriščiūną, kunigą Praną Penkauską, Vytautą Petrulį, Liudą Noreiką, Mykolą Sleževičių, Stasį Šilingą, kunigą Juozą Vailokaitį, Juozą Bagdoną, kunigą Emilį Paukštį ir Rapolą Skipitį. Pirmininku išrinktas Pranas Mašiotas, o vicepirmininku – Jonas Jablonskis.

Image may contain: tree and outdoor

0