1917 m. gruodžio 4 d. | Lietuviai praneša savo geidimus

Paskutiniai telegramai
Lietuviai praneša savo geidimus

Berlino laikraštis »Lokalanzeiger« rašo: Vakar, šeštadienyje, po pietų 3 val. užfrakcijinis pasikalbėjimas vyriausia buvo suruoštas tam tikslui, kad tie penki Lietuvos Tarybos nariai turėtų progos pranešti Vokietijos seimo daugumai savo šalies geidavimus sulyg busimojo politikinio jos pavidalo.


Šaltinis “Dabartis”, 1917 m. gruodžio 4 d. No. 105, “Paskutiniai telegramai” 1 psl.
http://www.epaveldas.lt

0