1917 m. gruodžio 17 d. | Apie Rygos lietuvių vargus ir mokymą

Ryga.

Vietinė lietuvių švietimo ir pašalpos draugija savo mokyklose mokina kokius 1500 vaikų. 500 vargdienių lietuvių moka po 5 rublius mėnesiui pašalpos. Trijose vaikų prieglaudose, komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti išlaiko 300 vaikų. Kad žiemos metu, tamsiais popiečiais, vaikai galėtų atlikti savo mokyklos uždavinius, viena senųjų mokyklų klasė yra tam atdara, kasdieną, nuo 5 iki 7 valandos – pakūrenta ir apšviesta.

Nuotrauka: Ryga, 1917 m. rusgėjis. Vokiečių kariniai daliniai įžengia į miestą.

Šaltinis: „Dabartis“, 1917 m. gruožio 22 d., Nr. 113, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/

0